Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

Kiểm toán nội bộ VS Kiểm toán độc lập

 

PHÂN BIỆT KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

DANH MỤC

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính.

Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của công ty.

Kiểm tra tính hiệu quả, năng suất của từng bộ phận trong công ty.

Kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính.

Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của công ty.

 

Mục tiêu công việc

Phát hiện rủi ro và tồn tại, đề xuất khắc phục

Nâng cao tính hiệu quả, năng suất của các bộ phận trong công ty

Soát xét tính chính xác của báo cáo tài chính.

Quy trình kiểm toán

Xây dựng kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán

Thực hiện kiểm toán

Lập báo cáo phát hiện các vấn đề và đề xuất khắc phục

Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán

Thực hiện kiểm toán

Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

Các yêu cầu kiến thức đối với một kiểm toán viên

Kiến thức kế toán – kiểm toán

Kiến thức về thuế, các văn bản pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động của công ty

Kiến thức về quản lý, quản lý rủi ro

Kiến thức kế toán – kiểm toán.

Kiến thức về thuế

Yêu cầu về Kỹ năng công việc

Có óc phân tích nhạy bén phát hiện các điểm không hợp lý

Có kỹ năng giao tiếp

Có kỹ năng thuyết phục ban lãnh đạo trong việc ngăn ngừa các rủi ro

Có kỹ năng thuyết trình

Có óc phân tích nhạy bén phát hiện các điểm không hợp lý

Có kỹ năng giao tiếp

 

Nguồn: kiểm toán nội bộ - kiemtoannoibo.com.vn