Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

Chi tài trợ kèm quảng cáo không được coi là chi phí được trừ

Theo Công văn 3327/TCT-CS ngày 30/8/2010 của Tổng cục Thuế, trường hợp công ty dùng hàng hóa, dịch vụ tài trợ để quảng cáo thì được chấp nhận là chi phí quảng cáo nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và bị khống chế mức chi phí được trừ theo quy định.

Tuy nhiên, Công văn 3885/TCT-CS ngày 1/10/2010 của Tổng cục Thuế đã đính chính hướng dẫn trên. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền để tài trợ có kèm theo quảng cáo (không phải là khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo đúng đối tượng và đầy đủ hồ sơ theo quy định) thì không được coi là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.