Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

kiemtoannoibo.com.vn-Mặc dù trong thông tư 06/2012/TT- BTC có chỉ ra đâu là các đối tượng không chịu thuế GTGT, tuy nhiên rất nhiều bạn có đọc thông tư nhưng đọc lướt không để ý đến mục này. Trong cuốn sách điện tử VB-thuế GTGT những điều phải biết đăng tại web kiemtoannoibo.com.vn đã có phân loại rất rõ ràng, tôi xin trích dẫn một phần cuốn sách điện tử VB-thuế GTGT những điều phải biết như sau:

Trích dẫn


1. Sn phm trng trt (bao gm c sn phm rng trng), chăn nuôi, thu sn, hi sn nuôi trng, đánh bt chưa chế biến thành các sn phm khác hoc ch qua sơ chế thông thưng ca t chc, cá nhân t sn xut, đánh bt bán ra và khâu nhp khu.

Các sn phm mi qua sơ chế thông thưng là sn phm mi đưc làm sch, phơi, sy khô, bóc v, tách ht, ct, ưp mui, bo qun lnh và các hình thc bo qun thông thưng khác.

Ví d 1: phơi, sy khô, bóc v, tách ht, ct các sn phm trng trt; làm sch, phơi, sy khô, ưp mui, ưp đá các sn phm thu sn, hi sn nuôi trng, đánh bt khác.

2. Sn phm là ging vt nuôi, ging cây trng, bao gm trng ging, con ging, cây ging, ht ging, cành ging, c ging, tinh dch, phôi, vt liu di truyn các khâu nuôi trng, nhp khu và kinh doanh thương mi. Sn phm ging vt nuôi, ging cây trng thuc đi tưng không chu thuế GTGT là sn phm do các cơ s nhp khu, kinh doanh thương mi có giy đăng ký kinh doanh ging vt nuôi, ging cây trng do cơ quan qun lý nhà nưc cp. Đi vi sn phm là ging vt nuôi, ging cây trng thuc loi Nhà nưc ban hành tiêu chun, cht lưng phi đáp ng các điu kin do nhà nưc quy đnh.

3. Tưi, tiêu nưc; cày, ba đt; no vét kênh, mương ni đng phc v sn xut nông nghip; dch v thu hoch sn phm nông nghip.

4. Sn phm mui đưc sn xut tc bin, mui m t nhiên, mui tinh, mui i-t, mà thành phn chính có công thc hóa hc là NaCl.

5. Nhà thuc s hu nhà nưc do Nhà nưc bán cho ngưi đang thuê.

6. Chuyn quyn s dng đt.

7. Bo him bao gm: bo him nhân th; bo him sc kho, bo him tai nn con ngưi, bo him ngưi hc và các dch v bo him liên quan đến con ngưi; bo him vt nuôi, bo him cây trng và các dch v bo him nông nghip khác; Tái bo him.

8. Hot đng tài chính:

a) Dch v cp tín dng do các t chc tín dng cung ng gm các hình thc:

- Cho vay;

- Chiết khu, tái chiết khu công c chuyn nhưng và các giy t có giá khác;

- Bo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành th tín dng;

- Bao thanh toán trong nưc; bao thanh toán quc tế đi vi các ngân hàng đưc phép thc hin thanh toán quc tế;

- Các hình thc cp tín dng khác theo quy đnh ca pháp lut.

Tài sn s dng đ đm bo tin vay ca ngưi np thuế GTGT hoc đã đưc chuyn quyn s hu sang bên cho vay khi bán phi chu thuế GTGT, tr trưng hp là hàng hoá không chu thuế giá tr gia tăng quy đnh ti Điu 4 Thông tư này.

Ví d 2: Trưng hp Công ty TNHH A thế chp dây chuyn, máy móc thiết b đ vay vn ti Ngân hàng B. Hết thi hn vay theo hp đng tín dng, Công ty A không có kh năng tr n, Ngân hàng B bán tài sn đm bo tin vay (k c trưng hp đã chuyn quyn hoc chưa chuyn quyn s hu tài sn cho Ngân hàng B) đ thu hi n thì tài sn này thuc đi tưng chu thuế GTGT.

b) Kinh doanh chng khoán bao gm: môi gii chng khoán, t doanh chng khoán, bo lãnh phát hành chng khoán, tư vn đu tư chng khoán, lưu ký chng khoán, qun lý qu đu tư chng khoán, qun lý công ty đu tư chng khoán, qun lý danh mc đu tư chng khoán, dch v t chc th trưng ca các s hoc trung tâm giao dch chng khoán, dch v liên quan đến chng khoán đăng ký, lưu ký ti Trung tâm Lưu ký Chng khoán Vit Nam, cho khách hàng vay tin đ thc hin giao dch ký qu, ng trưc tin bán chng khoán và các dch v khác theo quy đnh ca B Tài chính.

Hot đng cung cp thông tin, t chc bán đu giá c phn ca các t chc phát hành, h tr k thut phc v giao dch chng khoán trc tuyến ca S Giao dch chng khoán.

c) Chuyn nhưng vn bao gm vic chuyn nhưng mt phn hoc toàn b s vn đã đu tư, k c trưng hp bán doanh nghip cho doanh nghip khác đ sn xut kinh doanh, chuyn nhưng chng khoán và các hình thc chuyn nhưng vn khác theo quy đnh ca pháp lut.

d) Bán n.

đ) Kinh doanh ngoi t.

e) Dch v tài chính phái sinh bao gm hoán đi lãi sut, hp đng k hn, hp đng tương lai, quyn chn mua, bán ngoi t và các dch v tài chính phái sinh khác theo quy đnh ca pháp lut.

9. Dch v y tế, dch v thú y, bao gm dch v khám bnh, cha bnh, phòng bnh cho ngưi và vt nuôi, dch v sinh đ có kế hoch, dch v điu dưng sc kho, phc hi chc năng cho ngưi bnh.

Dch v y tế bao gm c vn chuyn ngưi bnh, dch v cho thuê phòng bnh, giưng bnh ca các cơ s y tế; xét nghim, chiếu, chp, máu và chế phm máu dùng cho ngưi bnh.

Trưng hp trong gói dch v cha bnh (theo quy đnh ca B Y tế) bao gm c s dng thuc cha bnh thì khon thu t tin thuc cha bnh nm trong gói dch v cha bnh cũng thuc đi tưng không chu thuế GTGT.

10. Dch v bưu chính, vin thông công ích và Internet ph cp theo chương trình ca Chính ph; Dch v bưu chính, vin thông tc ngoài vào Vit Nam (chiu đến).

11. Dch v phc v công cng v v sinh, thoát nưc đưng ph và khu dân cư; duy trì vưn thú, vưn hoa, công viên, cây xanh đưng ph, chiếu sáng công cng; dch v tang l. Các dch v nêu ti đim này không phân bit ngun kinh phí chi tr. C th:

a) Dch v phc v công cng v v sinh, thoát nưc đưng ph và khu dân cư cung cp cho t chc, cá nhân bao gm các hot đng thu, dn, vn chuyn, x lý rác và cht phế thi; thoát nưc, x lý nưc thi; bơm hút, vn chuyn và x lý phân bùn, b pht; thông tc công trình v sinh, h thng thoát nưc thi; quét dn nhà v sinh công cng; duy trì v sinh ti các nhà v sinh lưu đng và thu gom, vn chuyn x lý cht thi khác.

Trưng hp cơ s kinh doanh cung cp dch v như dch v lau dn văn phòng, lau dn nhà ca thì dch v này thuc đi tưng chu thuế GTGT.

Ví d 3: Công ty TNHH B cung cp dch v lau dn văn phòng cho đơn v C, cung cp dch v lau chùi hành lang, cu thang cho chung cư H thì các dch v này thuc đi tưng chu thuế GTGT.

b) Duy trì vưn thú, vưn hoa, công viên, cây xanh đưng ph bao gm hot đng qun lý, trng cây, chăm sóc cây, bo v chim, thú các công viên, vưn thú, khu vc công cng, rng quc gia, vưn quc gia.

c) Chiếu sáng công cng bao gm chiếu sáng đưng ph, ngõ, xóm trong khu dân cư, vưn hoa, công viên.

d) Dch v tang l ca các cơ s có chc năng kinh doanh dch v tang l bao gm các hot đng cho thuê nhà tang l, xe ô tô phc v tang l, mai táng, ho táng, ci táng.

12. Duy tu, sa cha, xây dng bng ngun vn đóng góp ca nhân dân, vn vin tr nhân đo đi vi các công trình văn hóa, ngh thut, công trình phc v công cng, cơ s h tng và nhà cho đi tưng chính sách xã hi.

Trưng hp có s dng ngun vn khác ngoài vn đóng góp ca nhân dân (bao gm c vn đóng góp, tài tr ca t chc, cá nhân), vn vin tr nhân đo mà ngun vn khác không vưt quá 50% tng s ngun vn s dng cho công trình thì đi tưng không chu thuế là toàn b giá tr công trình.

Đi tưng chính sách xã hi bao gm: ngưi có công theo quy đnh ca pháp lut v ngưi có công; đi tưng bo tr xã hi hưng tr cp t ngân sách nhà nưc; ngưi thuc h nghèo, cn nghèo và các trưng hp khác theo quy đnh ca pháp lut.

13. Dy hc, dy ngh theo quy đnh ca pháp lut bao gm c dy ngoi ng, tin hc; dy múa, hát, hi ha, nhc, kch, xiếc, th dc, th thao; nuôi dy tr và dy các ngh khác nhm đào to, bi dưng nâng cao trình đ văn hoá, kiến thc chuyên môn ngh nghip.

Trưng hp các cơ s dy hc các cp t mm non đến trung hc ph thông có thu tin ăn, tin vn chuyn đưa đón hc sinh và các khon thu khác dưi hình thc thu h, chi h thì tin ăn, tin vn chuyn đưa đón h Tiếp tục