Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

Công ty phải khấu trừ 5% thuế TNCN khi trả cổ tức

Theo Công văn 14739/BTC-TCT ngày 2/11/2010 của Tổng cục Thuế, công ty cổ phần có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN với thuế suất 5% đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi trả cố tức bằng tiền cho cổ đông, cả trong trường hợp cổ phiếu đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế) và chứng từ khấu trừ thuế của công ty cho cổ đông.

Trường hợp thành viên lưu ký chứng khoán đã khấu trừ thuế TNCN trước ngày công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành trước ngày công văn này có hiệu lực thì không điều chỉnh lại.