Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

Thuộc tính sản phẩm
 
 
/
Hiển thị từ 1 đến 3 (trong số 3 sản phẩm)
 • CC-KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ

  CC-KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ

  “KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ” là bản quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ, công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ.  Tài liệu này dành cho ai? - Những công ty dự định xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ trong tương lai. - Nhưng công ty đã hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng cho có quy chế hoạt động làm kim chỉ nam. - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cần tài liệu tham khảo - Dành cho những ai quan tâm tới lĩnh vực kiểm toán nội bộ này.Đặc biệt cuốn sách này có thể copy ra word để chỉnh sửa tuỳ theo ý của bạnTóm tắt nội dung| |-- 00. Lời mở đầu | |-- 01. Chương 1. Những quy định chung | |-- 02. Chương 2. Tổ chức và hoạt động | |-- 03. Chương 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn | |-- 04. Chương 4. Quy trình kiểm toán nội bộ | |-- 05. Chương 5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ | |-- 06. Chương 6+7. trách nhiệm thành viên liên quan và tổ chức thực hiện 

 • CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ (v1.0)

  CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ (v1.0)

  01. Bạn đang rất bối rối và lo lắng vì không biết thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ như thế nào? 02. Bạn đang cần một cuốn sách/tài liệu hướng dẫn chi tiết từng bước từ A->Z thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ như thế nào? 03. Bạn muốn có cả biểu mẫu bằng word và excel để tham khảo và chỉnh sửa theo ý mình? Nếu bạn không muốn copy mà chỉ có ý định đọc để tham khảo bạn có thể mua cuốn sách "EB-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ (v1.0)" với nội dung tương tự nhưng không thể copy được để tiết kiệm chi phí. Vậy thì cuốn sách này là của bạn. “CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ” sẽ hướng dẫn bạn cách làm từ A->Z bên cạnh đó còn có biểu mẫu đính kèm bằng word và excel để bạn tham khảo, chỉnh sửa theo ý bạn. Bên cạnh đó mọi update chỉnh sửa sẽ miễn phí mãi mãi. Bạn chỉ cần đăng ký nhận thông báo để thường xuyên được cập nhật phiên bản mới nhất của cuốn sách này. Cuốn sách này không hề đắt một chút nào, tác giả đã mua không biết bao nhiều tài liệu, sách liên quan đến kiểm toán nội bộ, tốn không biết bao nhiêu thời gian đọc và nghiên cứu tài liệu trong 10 năm làm kiểm toán nội bộ. Cuốn sách này đã đúc kết toàn bộ kinh nghiệm, lý thuyết của tác giả suốt 10 năm tâm huyết làm kiểm toán nội bộ, để đạt được kiến thức giống tác giả các bạn cũng sẽ phải tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, vì vậy giá cuốn sách này vô cùng hợp lý.Để bảo vệ bản quyền của tác giả, Cuốn sách này chống copy vì vậy mỗi một khách hàng chỉ được sử dụng trên 2 máy tính: máy tính cá nhân và máy tính công ty.Tóm tắt nội dung| |-- 01. Lời mở đầu | |-- 02. Bước 1-Khảo sát | |-- 03. Bước 2-Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán | |-- 04. Bước 3-Thông báo kiểm toán | |-- 05. Bước 4-Thực hiện kiểm toán | |-- 06. Bước 5-Lập báo cáo kiểm toán | |-- 07. Bước 6-Theo dõi thực hiện các đề xuất, kiến nghị | |-- 08. Bước 7-Báo cáo hậu kiểm soát | |-- 09.01. Phụ lục 01 | |-- 09.02. Phụ lục 02 | |-- 09.03. Phụ lục 03 | | |-- Biểu mẫu (bằng word và excel) | | |-- 00. Bảng câu hỏi | | |-- 01. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh | | |-- 02. Tìm hiểu CS kế toán và chu trình KD | | | |-- 01.Tìm hiểu chu trình mua hàng_ phải trả_chi tiền | | | |-- 02.Tìm hiểu chu trình hàng tôn kho_ giá thành_ giavon | | | |-- 03.Tìm hiểu chu trình lương và trích theo lương | | | |-- 04.Tìm hiểu chu trình TSCD và XDCB | | | |-- 05.Tìm hiểu chu trình bán hàng_phải thu_thu tiền | | | |-- 06.Walk through chu trình bán hàng_phải thu_thu tiền | | |-- 03. Phân tích sơ bộ BCTC | | |-- 04. Sắp xếp rủi ro | | |-- 05. Mẫu kế hoạch kiểm toán | | |-- 06. Xác định phương pháp chọn mẫu- cở mẫu | | |-- 07. Chương trình kiểm toán chi tiết | | | | | | |-- A-Kiểm tra hệ thống KSNB | | | | |-- A-IA110 Kiểm tra kiểm soát chu trình bán hàng phải thu- thu tiền | | | | |-- A-IA210 Kiểm tra kiểm soát chu trình mua hàng -phải trả - trả tiền | | | | |-- A-IA310 Kiểm tra kiểm soát chu trình HTK-GT-GVon | | | | |-- A-IA410 Kiểm tra kiểm soát chu trình lượng-phải trả NLD | | | | |-- A-IA510 Kiểm tra kiểm soát chu trình TSCD-XDCB | | | | | | | |-- B-Kiểm tra chi tiết tài sản | | | | |-- B-IA130-Tiền và các khoản tương đương tiền | | | | |-- B-IA132-Phiếu kiểm kê tiền mặt | | | | |-- B-IA133-Mẫu thư xác nhận TGNH | | | | |-- B-IA135-Mẫu giấy tờ làm việc chi tiết | | | | |-- B-IA230-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- B-IA231-Mẫu TXN khoản đầu tư | | | | |-- B-IA330-Các khoản phải thử khách hàng ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- B-IA331-Mẫu thư xác nhận (non blank) | | | | |-- B-IA332-Mẫu thư xác nhận (blank) | | | | |-- B-IA430-Các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- B-IA530-Hàng tồn kho | | | | |-- B-IA531-Chương trình kiểm kê Mẫu | | | | |-- B-IA532-Phiếu kiểm kê HTK | | | | |-- B-IA630-Chi phí trả trước & tài sản ngắn hạn, dài hạn khác | | | | |-- B-IA730-TSCDHH, TSCVH, XDCB DD và BDS đầu tư | | | | |-- B-IA830-TSCD thuê tài chính | | | | | | | |-- C-Kiểm tra chi tiết nợ phải trả | | | | |-- C-IA130-Vay và nợ ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- C-IA131-Mẫu thư xác nhận vay | | | | |-- C-IA230-Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- C-IA330-Thuế, các khoản phải nộp NN và Thuế hoãn lại | | | | |-- C-IA430-Phải trả người lao động, các khoản trích theo lương | | | | |-- C-IA530-Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn | | | | |-- C-IA630-Phải trả nội bộ và phải trả khác ngắn hạn và dài hạn | | | | | | | |-- D-Kiểm tra chi tiết nguồn vốn | | | | |-- D-IA130-Nguồn vốn chủ sở hữu | | | | |-- D-IA230-Cổ phiếu quỹ | | | | |-- D-IA330-Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | |-- D-IA430-Tài khoản ngoại bảng CDKT | | | | | | | |-- E-Kiểm tra chi tiết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | | | | |-- E-IA130-Doanh thu | | | | |-- E-IA230-Giá vốn hàng bán | | | | |-- E-IA330-Chi phí bán hàng | | | | |-- E-IA430-Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | | |-- E-IA530-Doanh thu và chi phí tài chính | | | | |-- E-IA630-Thu nhập và chi phí khác | | | | |-- E-IA730-Lãi trên cổ phiếu | | | | | | | |-- F-Soát xét tổng hợp khác | | | | |-- F-IA110-Kiểm tra tính tuân thủ PL và các quy định | | | | |-- F-IA120-Soát xét các bút toán tổng hợp | | | | |-- F-IA130-Kiểm toán năm đầu tiên-Số đủ đầu năm | | | | |-- F-IA140-Soát xét về giao dịch với các bên liên quan | | | | |-- F-IA150-Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính | | | | |-- F-IA160-Đánh giá khả năng hoạt động liên tục | | | | |-- F-IA170-Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán | | | | |-- F-IA180- Soát xét về các tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết | | | | |-- F-IA190-Soát xét về thay đổi chính sách kế toán và sai sót   | | |-- 08. Thông báo kiểm toán mẫu | | |-- 09. Báo cáo kiểm toán

 • CC-Quy chế quản trị rủi ro

  CC-Quy chế quản trị rủi ro

  TÓM TẮT NỘI DUNGChương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích của Quy chế Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt Điều 4. Nguyên tắc quản trị rủi ro Chương II QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Điều 5. Quy trình quản trị rủi ro Điều 6. Xác định mục tiêu Điều 7. Xác định rủi ro Điều 8. Nhận diện và phân loại rủi ro Điều 9. Phân tích rủi ro Điều 10. Đánh giá rủi ro Điều 11. Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro Điều 12. Phê duyệt Hồ sơ rủi ro Điều 13. Xử lý rủi ro Điều 14. Kết thúc Công Việc và lưu trữ tài liệu Điều 15. Giám sát và xem xét quy trình quản trị rủi ro Điều 16. Tư vấn về quản trị rủi ro Điều 17. Bảo mật về quản trị rủi ro Chương III HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO Điều 18. Cơ cấu tổ chức của Hệ thống quản trị rủi ro Điều 19. Hội đồng quản trị Công ty Điều 20. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty  và Tổng Giám đốc Công ty thành viên Điều 21. Trách nhiệm của các Phòng, ban chuyên môn Điều 22. Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Điều 23. Bộ phận kiểm soát tuân thủ pháp luật Công ty Điều 24. Chế độ báo cáo kế hoạch và kết quả quản trị rủi ro

/
Hiển thị từ 1 đến 3 (trong số 3 sản phẩm)